Algemene voorwaarden van toepassing op iedere aankoop bij Vitra Circle en op de aankoop van gebruikte artikelen.

Vitra Circle Store, Zaandam

Laatste update: maart 2023

1. TOEPASSINGSGEBIED

Volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in onze Circle Store gevestigd aan de Affuitenhal 10, 1505 RE Zaandam, Nederland (“Vitra Circle Store”) en op alle aankopen van gebruikte artikelen via onze website “zaandam.vitracircle.com” (“Website”). De algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen ons, Vitra (Nederland) B.V., met maatschappelijke zetel gevestigd aan Koivistokade 1, 1013 AC Amsterdam (“Vitra”, “ons” of “wij”) en de klant, en gelden in de versie die van toepassing is op het moment van aankoop, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. WEERGAVE EN AANBOD

De weergave van de goederen in onze Circle Store en op de Website vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar een vrijblijvende uitnodiging om een aankoopbod te doen.
Misverstanden in de etikettering zijn niet uitgesloten en kunnen Vitra niet worden toegerekend.

3. BETALING

De betaling van de goederen gebeurt door middel van Maestro (bankpas). De betaling met Maestro (bankpas) is evenwel op grond van de nakoming van de overeenkomst.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat de klant de koopprijs volledig heeft betaald.

5. GEBRUIKTE ARTIKELEN

5.1 De gebruikte artikelen worden te koop aangeboden zoals ze worden tentoongesteld. Bij het bepalen van de prijs wordt rekening gehouden met de leeftijd en de staat van deze artikelen.VITRA is jegens de klant aansprakelijk voor elk verborgen gebrek dat bestaat bij de overdracht van de zaak aan de consument en dat zich manifesteert binnen twee jaar te rekenen vanaf deze overdracht. De klant dient VITRA op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming uiterlijk 2 maanden na de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.In afwijking hiervan verjaren de in artikel 6 genoemde vorderingen binnen de wettelijke termijnen.Gebruikte artikelen vertonen tekenen van gebruik. Deze gebruikssporen vormen geen gebrek.

6. AANSPRAKELIJKHEID

VITRA is enkel verantwoordelijk voor de haar toerekenbare niet-uitvoering van één of meerdere contractuele verbintenissen, terwijl de goede uitvoering van het contract principieel mogelijk zou zijn.De niet-uitvoering van één of meerdere contractuele verbintenissen zal dus niet gezien worden als een wanprestatie voor zover deze niet-uitvoering, dan wel vertraging, rechtstreeks te wijten is aan een geval van overmacht. VITRA zal in dat geval de klant hiervan onverwijld informeren. Het Nederlands recht omtrent de aansprakelijkheid voor producten met gebreken is van toepassing op overeenkomsten tussen de klant en Vitra. Indien de schade werd veroorzaakt door zowel een gebrek in het product als door de schuld van de schadelijder of de persoon voor wie de schadelijder verantwoordelijk is, kan VITRA er evenwel niet aansprakelijk voor worden gesteld.Voor alle andere tekortkomingen kan VITRA enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van haar eigen opzet, haar grove schuld of voor die van haar aangestelden of gedelegeerden.

7. GEGEVENSBESCHERMING

Wij verzamelen, verwerken of gebruiken persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacybeleid, dat de koper te allen tijde kan raadplegen op onze website, of bij ons kan opvragen.

8. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN TERRITORIALE BEVOEGDHEID

Het Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).Indien de klant een onderneming is, bepaalt onze maatschappelijke zetel de territoriaal bevoegde rechtbank. Wij hebben echter ook de vrijheid om de klant-onderneming desgevallend in diens vestigingsplaats te dagvaarden.

Winkelmand Artikel verwijderd. Herstellen
  • No products in the cart.